Nødtelefon

Forside
Udlejning
Betingelser
Kontakt
Ringkøbing-Skjern Liftudlejning Liftudlejning

Betingelser

Vælger du at leje materiel af os, er det vigtigt
at du læser nedenstående lejebetingelser.
Se desuden forhold om persondata nederst på siden.
 
  • Alle priser er excl. den til enhver tid gældende merværdiafgift.
 • Lejemålet gælder ab vor adresse, hvorfor lejer debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage.
 • Udlejer tager forbehold for strejker, lockout og lignende udenfor udlejers kontrol, lignende årsager samt force majeure. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, opkræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.
 • En repræsentant for lejer skal være til stede på lejeadressen ved det lejedes ankomst, således anvisning kan finde sted, og instruktion i brug gives lejerens repræsentanter af udlejer.
 • Lejer bærer alene ansvaret for skader på personer, bygninger samt andet materiel.
 • Den aftalte daglige lejeafgift forudsætter at materiellet ikke anvendes udover 8 timer dagligt. For yderligere benyttelse debiteres ekstra fuld daglig lejeafgift pr. påbegyndt 8 timer.
 • Lejeren bærer alene risikoen for driftstab selvom det kan henføres til fejl og mangler ved det lejede eller i forsinket levering.
 • Lejeren påtager sig alene risikoen for, at det lejede kan opstilles og anvendes af lejer som planlagt.
 • Efter materiellets aflevering på vor adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer og rengøring debiteres lejer + den normale lejeafgift for anlægget pr. ”liggedag”. Reparationer må kun udføres på vort værksted eller efter nærmere aftale.
 • Vi påtager os intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer.
 • Udlejer kan uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejeren på noget væsentligt punkt misligholder sine forpligtelser ifølge lejeaftalen, såsom at lejeren:
  1) Forsømmer at vedligeholde det lejede eller undlader behørig reparation heraf.
  2) Ikke giver udlejer adgang til at besigtige det lejede materiel.
  3) Bruger det lejede i strid med de angivne forskrifter eller i strid med lovgivningen.
  4) Undlader at betale forfaldne lejeafgifter mv. senest 8 dage efter at udlejer efter forfaldstid har givet krav herom.
  5) Går konkurs, standser betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller frivillig akkord.
 • Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part, uden udlejers indforståelse er ikke tilladt.
 • Faktura vedr. leje er forfalden til betaling ved faktura fremkomst. Betaling erlægges ren netto (uden kasserabat) omkostningsfrit. Ved betalingsforsinkelse er udlejer berettiget til at beregne morarenter pr. påbegyndt måned. Udlejer er ligeledes berettiget til opkrævning af áconto fakturaer eller ratebetalinger plus moms.
 • Misligholdes lejeaftalen, hvilket anses for sket ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser, fra lejers side, har udlejeren ret til, uden forudgående varsel, at fjerne det lejede samt krav på erstatning for ethvert ved misligholdelsen lidte tab.
 • I tilfælde af brand eller anden beskadigelse af det lejede materiel, drages lejeren til ansvar fra det tidspunkt materiellet forlader vor plads.
 • Lejet materiel skal være på plads inden kl. 08.00, derefter påbegyndes en ny lejedag.
  I lejen indgår bidrag til forsikring af det lejede. Eventuel selvrisiko i forbindelse med skader, betales dog særskilt af lejer. (selvrisiko i 2018 - kr. 11.251,-) Beløbet pristalsreguleres hvert år.

Link til oplysning om behandling af persondata: Klik her..


Skjern liftudlejning har fleksible åbningstider title= Åbningstider


Vi træffes på telefonen, som anført herunder. Uden for åbningstiderne er du meget velkommen til at skrive en mail.


Man - tors 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 14.00
Weekenden Lukket
Nødtelefon +45 61711306

Har du spørgsmål til Skjern liftudlejning så kontakt os Spørgsmål


Om os


Ringkøbing-Skjern Liftudlejning er en virksomhed, der har sat sit fokus på, at udleje en bred vifte af materiel i høj kvalitet. Virksomhedens daglig leder og ejer er Nicolai Jacobsen

Kontakt os


Nicolai står altid klar til at tage dit opkald.

Ringkøbing-Skjern Liftudlejning
Svinget 22
6900 Skjern

Tlf. +45 97351516